ข้อมูลแผนที่

ค้นหา
06guild_01
06guild_02
06guild_03
06guild_04
06guild_05
06guild_06
06guild_07
06guild_08
06guild_r
1@air1
1@air2
1@cash
1@cata
1@def01
1@def02
1@def03
1@dth1
1@dth2
1@dth3
1@ecl
1@eom
1@face
1@gef
1@gef_in
1@ge_st
1@glast
1@gl_k
1@gl_kh
1@jtb
1@lab
1@lhz
1@ma_b
1@ma_c
1@ma_h
1@mcd
1@mist
1@nyd
1@orcs
1@pump
1@rev
1@sara
1@sedt
1@spa
1@tnm1
1@tnm2
1@tnm3
1@tower
1@uns
1@xm_d
2008rwc_04
2009rwc_01
2009rwc_02
2009rwc_03
2009rwc_04
2@cata
2@gl_k
2@gl_kh
2@nyd
2@orcs
2@pump
2@sedt
2@tower
3@sedt
3@tower
4@sedt
4@tower
5@sedt
5@tower
6@sedt
6@tower
abbey01
abbey02
abbey03
abyss_01
abyss_02
abyss_03
airplane
airplane_01
airport
alb2trea
alberta
alberta_in
alb_ship
aldebaran
aldeba_in
aldeg_cas01
aldeg_cas02
aldeg_cas03
aldeg_cas04
aldeg_cas05
alde_alche
alde_dun01
alde_dun02
alde_dun03
alde_dun04
alde_gld
alde_tt02
alde_tt03
aldgz_cas01
aldgz_cas02
aldgz_cas03
aldgz_cas04
aldgz_cas05
aldz_gld
amatsu
ama_dun01
ama_dun02
ama_dun03
ama_fild01
ama_in01
ama_in02
ama_test
anthell01
anthell02
arena_room
arug_cas01
arug_cas02
arug_cas03
arug_cas04
arug_cas05
arug_dun01
arug_que01
aru_gld
auction_01
auction_02
ayothaya
ayo_dun01
ayo_dun02
ayo_fild01
ayo_fild02
ayo_in01
ayo_in02
bat_a01
bat_a02
bat_b01
bat_b02
bat_c01
bat_c02
bat_c03
bat_room
beach_dun
beach_dun2
beach_dun3
bif_fild01
bif_fild02
bossnia_01
bossnia_02
bossnia_03
bossnia_04
brasilis
bra_dun01
bra_dun02
bra_fild01
bra_in01
cave
cmd_fild01
cmd_fild02
cmd_fild03
cmd_fild04
cmd_fild05
cmd_fild06
cmd_fild07
cmd_fild08
cmd_fild09
cmd_in01
cmd_in02
comodo
c_tower1
c_tower2
c_tower2_
c_tower3
c_tower3_
c_tower4
dali
dali02
dewata
dew_dun01
dew_dun02
dew_fild01
dew_in01
dicastes01
dicastes02
dic_dun01
dic_dun02
dic_dun03
dic_fild01
dic_fild02
dic_in01
eclage
ecl_fild01
ecl_hub01
ecl_in01
ecl_in02
ecl_in03
ecl_in04
ecl_tdun01
ecl_tdun02
ecl_tdun03
ecl_tdun04
einbech
einbroch
ein_dun01
ein_dun02
ein_fild01
ein_fild02
ein_fild03
ein_fild04
ein_fild05
ein_fild06
ein_fild07
ein_fild08
ein_fild09
ein_fild10
ein_in01
evt_bomb
evt_mobroom
evt_swar_b
evt_swar_r
evt_swar_s
evt_swar_t
e_tower
force_1-1
force_1-2
force_1-3
force_2-1
force_2-2
force_2-3
force_3-1
force_3-2
force_3-3
force_4-1
force_5-1
force_map1
force_map2
force_map3
gefenia01
gefenia02
gefenia03
gefenia04
geffen
geffen_in
gefgz_cas01
gefgz_cas02
gefgz_cas03
gefgz_cas04
gefgz_cas05
gefg_cas01
gefg_cas02
gefg_cas03
gefg_cas04
gefg_cas05
gefz_fild13
gef_dun00
gef_dun01
gef_dun02
gef_dun03
gef_fild00
gef_fild01
gef_fild02
gef_fild03
gef_fild04
gef_fild05
gef_fild06
gef_fild07
gef_fild08
gef_fild09
gef_fild10
gef_fild11
gef_fild12
gef_fild13
gef_fild14
gef_tower
glast_01
gld2_ald
gld2_gef
gld2_pay
gld2_prt
gld_dun01
gld_dun01_2
gld_dun02
gld_dun02_2
gld_dun03
gld_dun03_2
gld_dun04
gld_dun04_2
gl_cas01
gl_cas02
gl_cas02_
gl_church
gl_chyard
gl_chyard_
gl_dun01
gl_dun02
gl_in01
gl_knt01
gl_knt02
gl_prison
gl_prison1
gl_sew01
gl_sew02
gl_sew03
gl_sew04
gl_step
gonryun
gon_dun01
gon_dun02
gon_dun03
gon_fild01
gon_in
gon_test
guild_room
guild_vs1
guild_vs1-1
guild_vs1-2
guild_vs1-3
guild_vs1-4
guild_vs2
guild_vs2-1
guild_vs2-2
guild_vs3
guild_vs4
guild_vs5
guild_war_z
g_room1-1
g_room1-2
g_room1-3
g_room2
himinn
hugel
hunter_1-1
hunter_2-1
hunter_3-1
hu_fild01
hu_fild02
hu_fild03
hu_fild04
hu_fild05
hu_fild06
hu_fild07
hu_in01
ice_dun01
ice_dun02
ice_dun03
ice_dun04
in_hunter
in_moc_16
in_orcs01
in_rogue
in_sphinx1
in_sphinx2
in_sphinx3
in_sphinx4
in_sphinx5
itemmall
izlu2dun
izlude
izlude_a
izlude_b
izlude_c
izlude_d
izlude_in
iz_ac01
iz_ac01_a
iz_ac01_b
iz_ac01_c
iz_ac01_d
iz_ac02
iz_ac02_a
iz_ac02_b
iz_ac02_c
iz_ac02_d
iz_dun00
iz_dun01
iz_dun02
iz_dun03
iz_dun04
iz_dun05
iz_int
iz_int01
iz_int02
iz_int03
iz_int04
iz_ng01
jawaii
jawaii_in
job3_arch01
job3_arch02
job3_arch03
job3_gen01
job3_guil01
job3_guil02
job3_guil03
job3_rang01
job3_rang02
job3_rune01
job3_rune02
job3_rune03
job3_sha01
job3_war01
job3_war02
job_cru
job_duncer
job_gun
job_hunte
job_hunter
job_knight
job_knt
job_ko
job_monk
job_priest
job_prist
job_sage
job_soul
job_star
job_sword1
job_thief1
job_wiz
job_wizard
juperos_01
juperos_02
jupe_area1
jupe_area2
jupe_cave
jupe_core
jupe_core2
jupe_ele
jupe_ele_r
jupe_gate
kh_dun01
kh_dun02
kh_kiehl01
kh_kiehl02
kh_mansion
kh_rossi
kh_school
kh_vila
knight_1-1
knight_2-1
knight_3-1
lhz_airport
lhz_cube
lhz_dun01
lhz_dun02
lhz_dun03
lhz_dun04
lhz_dun_n
lhz_fild01
lhz_fild02
lhz_fild03
lhz_in01
lhz_in02
lhz_in03
lhz_que01
lighthalzen
louyang
lou_dun01
lou_dun02
lou_dun03
lou_fild01
lou_in01
lou_in02
lowoe01
magpvp
mag_dun01
mag_dun02
mag_dun03
malangdo
malaya
mal_dun01
mal_in01
mal_in02
manuk
man_fild01
man_fild02
man_fild03
man_in01
ma_dun01
ma_fild01
ma_fild02
ma_in01
ma_scene01
ma_zif01
ma_zif02
ma_zif03
ma_zif04
ma_zif05
ma_zif06
ma_zif07
ma_zif08
ma_zif09
mid_camp
mid_campin
mjolnir_01
mjolnir_02
mjolnir_03
mjolnir_04
mjolnir_05
mjolnir_06
mjolnir_07
mjolnir_08
mjolnir_09
mjolnir_10
mjolnir_11
mjolnir_12
mjo_dun01
mjo_dun02
mjo_dun03
mjo_dun04
moc_castle
moc_fild01
moc_fild02
moc_fild03
moc_fild04
moc_fild05
moc_fild06
moc_fild07
moc_fild08
moc_fild09
moc_fild10
moc_fild11
moc_fild12
moc_fild13
moc_fild14
moc_fild15
moc_fild16
moc_fild17
moc_fild18
moc_fild19
moc_fild20
moc_fild21
moc_fild22
moc_fild22b
moc_para01
moc_pryd01
moc_pryd02
moc_pryd03
moc_pryd04
moc_pryd05
moc_pryd06
moc_prydb1
moc_prydn1
moc_prydn2
moc_ruins
monk_in
monk_test
mora
morocc
morocc_in
moro_cav
moro_vol
moscovia
mosk_dun01
mosk_dun02
mosk_dun03
mosk_fild01
mosk_fild02
mosk_in
mosk_que
mosk_ship
m_pvp02
nameless_i
nameless_in
nameless_n
new_1-1
new_1-2
new_1-3
new_1-4
new_2-1
new_2-2
new_2-3
new_2-4
new_3-1
new_3-2
new_3-3
new_3-4
new_4-1
new_4-2
new_4-3
new_4-4
new_5-1
new_5-2
new_5-3
new_5-4
new_event
new_zone01
new_zone02
new_zone03
new_zone04
nguild_alde
nguild_gef
nguild_pay
nguild_prt
niflheim
nif_fild01
nif_fild02
nif_in
nyd_dun01
nyd_dun02
n_castle
odin_tem01
odin_tem02
odin_tem03
orcsdun01
orcsdun02
ordeal_1-1
ordeal_1-2
ordeal_2-1
ordeal_2-2
ordeal_3-1
ordeal_3-2
paramk
paygz_cas01
paygz_cas02
paygz_cas03
paygz_cas04
paygz_cas05
payg_cas01
payg_cas02
payg_cas03
payg_cas04
payg_cas05
payon
payon_in01
payon_in02
payon_in03
payz_gld
pay_arche
pay_dun00
pay_dun01
pay_dun02
pay_dun03
pay_dun04
pay_fild01
pay_fild02
pay_fild03
pay_fild04
pay_fild05
pay_fild06
pay_fild07
pay_fild08
pay_fild09
pay_fild10
pay_fild11
pay_gld
poring_c01
poring_c02
poring_w01
poring_w02
priest_1-1
priest_2-1
priest_3-1
prontera
prtgz_cas01
prtgz_cas02
prtgz_cas03
prtgz_cas04
prtgz_cas05
prtg_cas01
prtg_cas02
prtg_cas03
prtg_cas04
prtg_cas05
prtz_gld
prt_are01
prt_are_in
prt_castle
prt_church
prt_fild00
prt_fild01
prt_fild02
prt_fild03
prt_fild04
prt_fild05
prt_fild06
prt_fild07
prt_fild08
prt_fild08a
prt_fild08b
prt_fild08c
prt_fild08d
prt_fild09
prt_fild10
prt_fild11
prt_gld
prt_in
prt_maze01
prt_maze02
prt_maze03
prt_monk
prt_sewb1
prt_sewb2
prt_sewb3
prt_sewb4
pvpduel
pvp_2vs2
pvp_c_room
pvp_n_1-1
pvp_n_1-2
pvp_n_1-3
pvp_n_1-4
pvp_n_1-5
pvp_n_2-1
pvp_n_2-2
pvp_n_2-3
pvp_n_2-4
pvp_n_2-5
pvp_n_3-1
pvp_n_3-2
pvp_n_3-3
pvp_n_3-4
pvp_n_3-5
pvp_n_4-1
pvp_n_4-2
pvp_n_4-3
pvp_n_4-4
pvp_n_4-5
pvp_n_5-1
pvp_n_5-2
pvp_n_5-3
pvp_n_5-4
pvp_n_5-5
pvp_n_6-1
pvp_n_6-2
pvp_n_6-3
pvp_n_6-4
pvp_n_6-5
pvp_n_7-1
pvp_n_7-2
pvp_n_7-3
pvp_n_7-4
pvp_n_7-5
pvp_n_8-1
pvp_n_8-2
pvp_n_8-3
pvp_n_8-4
pvp_n_8-5
pvp_n_room
pvp_room
pvp_y_1-1
pvp_y_1-2
pvp_y_1-3
pvp_y_1-4
pvp_y_1-5
pvp_y_2-1
pvp_y_2-2
pvp_y_2-3
pvp_y_2-4
pvp_y_2-5
pvp_y_3-1
pvp_y_3-2
pvp_y_3-3
pvp_y_3-4
pvp_y_3-5
pvp_y_4-1
pvp_y_4-2
pvp_y_4-3
pvp_y_4-4
pvp_y_4-5
pvp_y_5-1
pvp_y_5-2
pvp_y_5-3
pvp_y_5-4
pvp_y_5-5
pvp_y_6-1
pvp_y_6-2
pvp_y_6-3
pvp_y_6-4
pvp_y_6-5
pvp_y_7-1
pvp_y_7-2
pvp_y_7-3
pvp_y_7-4
pvp_y_7-5
pvp_y_8-1
pvp_y_8-2
pvp_y_8-3
pvp_y_8-4
pvp_y_8-5
pvp_y_room
p_track01
p_track02
que_avan01
que_ba
que_bingo
que_dan01
que_dan02
que_god01
que_god02
que_house_s
que_hugel
que_job01
que_job02
que_job03
que_lhz
que_moc_16
que_moon
que_ng
que_qaru01
que_qaru02
que_qaru03
que_qaru04
que_qaru05
que_qsch01
que_qsch02
que_qsch03
que_qsch04
que_qsch05
que_rachel
que_san04
que_sign01
que_sign02
que_temsky
que_thor
quiz_00
quiz_01
quiz_02
quiz_test
rachel
ra_fild01
ra_fild02
ra_fild03
ra_fild04
ra_fild05
ra_fild06
ra_fild07
ra_fild08
ra_fild09
ra_fild10
ra_fild11
ra_fild12
ra_fild13
ra_in01
ra_san01
ra_san02
ra_san03
ra_san04
ra_san05
ra_temin
ra_temple
ra_temsky
rockrdg1
rwc01
rwc02
rwc03
rwc_arena01
rwc_arena02
rwc_arena03
rwc_arena04
rwc_arena05
rwc_arena06
rwc_arena07
rwc_arena08
rwc_arena09
rwc_arena10
rwc_arena11
rwc_arena12
rwc_arena13
rwc_arena14
rwc_arena15
rwc_arena16
schg_cas01
schg_cas02
schg_cas03
schg_cas04
schg_cas05
schg_dun01
schg_que01
sch_gld
scuffledun
scufflewar
sec_in01
sec_in02
sec_pri
siege_test
silk_lair
splendide
spl_fild01
spl_fild02
spl_fild03
spl_in01
spl_in02
sword_1-1
sword_2-1
sword_3-1
s_atelier
teg_dun01
teg_dun02
test_costum
te_aldecas1
te_aldecas2
te_aldecas3
te_aldecas4
te_aldecas5
te_alde_gld
te_prtcas01
te_prtcas02
te_prtcas03
te_prtcas04
te_prtcas05
te_prt_gld
thana_boss
thana_step
tha_scene01
tha_t01
tha_t02
tha_t03
tha_t04
tha_t05
tha_t06
tha_t07
tha_t08
tha_t09
tha_t10
tha_t11
tha_t12
thor_camp
thor_v01
thor_v02
thor_v03
treasure01
treasure02
treasure_n1
treasure_n2
turbo_e_16
turbo_e_4
turbo_e_8
turbo_n_1
turbo_n_16
turbo_n_4
turbo_n_8
turbo_room
tur_dun01
tur_dun02
tur_dun03
tur_dun04
tur_dun05
tur_dun06
umbala
um_dun01
um_dun02
um_fild01
um_fild02
um_fild03
um_fild04
um_in
un_bk_q
un_bunker
un_myst
valkyrie
veins
verus01
verus02
verus03
verus04
ver_eju
ver_tunn
ve_fild01
ve_fild02
ve_fild03
ve_fild04
ve_fild05
ve_fild06
ve_fild07
ve_in
ve_in02
wizard_1-1
wizard_2-1
wizard_3-1
xmas
xmas_dun01
xmas_dun02
xmas_fild01
xmas_in
yggdrasil01
yuno
yuno_fild01
yuno_fild02
yuno_fild03
yuno_fild04
yuno_fild05
yuno_fild06
yuno_fild07
yuno_fild08
yuno_fild09
yuno_fild10
yuno_fild11
yuno_fild12
yuno_in01
yuno_in02
yuno_in03
yuno_in04
yuno_in05
yuno_pre
y_airport
zonepvp001
zone_war
z_agit