ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Wraith 8 1 นาที - 2 นาที
Wraith Dead 2 1 นาที - 2 นาที
Wind Ghost 3 1 นาที - 2 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 45 นาที
White Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Baphomet 1 120 นาที - 240 นาที
Doppelganger 1 120 นาที - 240 นาที
Deviruchi 8 0 นาที
Joker 5 5 นาที - 7 นาที
Khalitzburg 2 0 นาที
Knight of Abyss 2 5 นาที
Gryphon 1 120 นาที - 180 นาที
Blood Knight 2 5 นาที
Dark Lord 1 120 นาที - 240 นาที
Alice 3 0 นาที
Chimera 1 120 นาที - 240 นาที
Mini Demon 2 5 นาที
Dark Illusion 2 5 นาที
Apocalypse 2 5 นาที
Succubus 10 1 นาที - 2 นาที
Fake Angel 8 0 นาที
Lord of Death 1 120 นาที - 240 นาที
Incubus 10 1 นาที - 2 นาที
Nightmare Terror 3 0 นาที
Violy 10 0 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 45 นาที
White Plant 10 3 นาที - 5 นาที