ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Flora 1 2 นาที - 3 นาที
Raydric 60 0 นาที
Giant Whisper 1 60 นาที - 90 นาที
Rideword 41 2 นาที - 3 นาที
Brilight 10 1 นาที - 2 นาที
Abysmal Knight 14 0 นาที
Raydric Archer 20 0 นาที