ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Joker 20 0 นาที
Khalitzburg 30 0 นาที
Khalitzburg 10 30 นาที - 45 นาที
Raydric 90 0 นาที
Abysmal Knight 4 0 นาที
Bloody Knight 1 60 นาที
Alice 1 0 นาที
Raydric Archer 55 0 นาที